การทรงเรียกของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตด้วยการเยียวยาและความสามัคคี

การทรงเรียกของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตด้วยการเยียวยาและความสามัคคี

ฝ่ายอเมริกาเหนือยืนหยัดสนับสนุนหลักการที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ของการประชุมใหญ่สามัญที่ว่า “มนุษยชาติหนึ่งเดียว: แถลงการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่กล่าวถึงการเหยียดเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ ลัทธิชนเผ่า และชาติพันธุ์นิยม” เอกสารนี้เสนอคำตอบตามพระคัมภีร์ในประเด็นเฉพาะของ NAD จัดทำเอกสาร “มนุษยชาติเดียว” ตามบริบทในสภาพแวดล้อมในอเมริกาเหนือ และสะท้อนความเข้าใจใน

พระคัมภีร์เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมและความรับผิด

ชอบของคริสเตียนอย่างซื่อสัตย์ [1]

พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษยชาติทั้งหมด และเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า เราทุกคนมีค่าเท่ากัน และเราเฉลิมฉลองความแตกต่างที่สืบทอดมาและได้มาซึ่งกันและกัน พระเจ้าบังคับให้เรารักและเคารพผู้อื่น ถือว่าพวกเขาเท่าเทียมกัน และรักษาความยุติธรรมไว้ พระเจ้าของเรามีทั้งความรักและความยุติธรรม และทรงเรียกทุกคนให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักและความยุติธรรม “พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้ว มนุษย์เอ๋ย ว่าอะไรดี พระเจ้าต้องการอะไรจากเจ้า แต่ให้ทำอย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตา และดำเนินอย่างนอบน้อมกับพระเจ้าของเจ้า” (มีคา 6:8, NKJV).

ในฐานะมิชชั่นวันที่เจ็ด เราตระหนักดีว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และการตัดสินใจในดินแดนของกองอเมริกาเหนือ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลักการและแนวปฏิบัติของอาณานิคม ทำให้เกิดการกดขี่ทางโครงสร้าง สังคม และสถาบันต่อประชากรชายขอบ รวมทั้งผู้หญิงและคนที่มีสีผิว ความอยุติธรรมเหล่านี้ยังคงก่อกวนสังคมและนิกายของเราในปัจจุบัน และขัดต่อศรัทธาในพระคัมภีร์ของเรา พวกเขาทำลายสุขภาพจิต สังคม ร่างกาย และจิตวิญญาณของชุมชนใดๆ และไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของการเป็นเหมือนพระคริสต์ ในความล้มเหลวในการสนับสนุนในนามของผู้ที่ถูกมองข้าม เพิกเฉย หรือกีดกัน (สดุดี 82:3) เรารับทราบว่าในฐานะคริสตจักร เรามักไม่ใส่ใจที่จะจัดการกับการเลือกปฏิบัติเหล่านี้

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา และการตอบสนองของเราต่อความอยุติธรรมต้องเป็นไปตามหลักการของพระองค์ พระองค์ทรงตำหนิผู้ที่กดขี่ ลดค่า และประเมินค่าผู้อื่นต่ำเกินไป (ลูกา 11:42-44) ไม่มีที่สำหรับพฤติกรรมเหล่านี้—โดยส่วนตัวหรือโดยรวม—ในหมู่ผู้ติดตามของพระองค์ ดังนั้น ดังที่พระเยซูทรงทำ เราต้องยืนหยัดกับคนที่อยู่ชายขอบ เมื่อเราล้มเหลวในการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ หรือปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดที่กระทำต่อพวกเขา เราก็มีความผิดฐานข่มเหงพระเจ้า (ยรม. 22:16) ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง เราก็ทำบาป (ยากอบ 4:17) เราต้องพูดและดำเนินการต่อต้านความอยุติธรรมทางเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียมทางประวัติศาสตร์ และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ความรักจะควบคุมการกระทำของเราเมื่อเรายืนอยู่ในช่องว่างสำหรับคนที่ถูกทารุณกรรม (ยอห์น 13:34)

ตามธรรมเนียมของผู้บุกเบิกที่ทำงานกับองค์กรต่างๆ 

ในจัตุรัสสาธารณะ (Review and Herald, 5 มิถุนายน 1900; The Southern Work, หน้า 9-15) เราจะมีส่วนร่วมอย่างรอบคอบกับผู้ที่พยายามย้อนกลับและเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ ของการกดขี่ (มัทธิว 25:45; ยากอบ 2:26) เอลเลน ไวท์กล่าวว่า “พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสมประสานกับคนที่ต้องการความดีของพวกเขา…” (The Ministry of Healing, p. 143) ดังนั้นเราจึงสนับสนุนคำพยานอย่างมีเหตุผลของสมาชิกของเราอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวของเรา ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการรื้อถอนนโยบายและการปฏิบัติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์อย่างไม่รุนแรงซึ่งปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเรา การสนับสนุนดังกล่าวตอบสนองการเรียกในพระคัมภีร์ของมีคาห์ 6:6-8 และอิสยาห์ 58

ในฐานะชุมชนในอเมริกาเหนือ เราขอเชิญสมาชิกของเราให้รักษาคำมั่นสัญญาของผู้สร้างของเราที่มีต่อมนุษยชาติ และยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการแสวงหาโอกาสในการทำความเข้าใจค่านิยม ความสนใจ ความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม และความแตกต่างของเรา (Col. 3:11) เราจะมุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่โอบรับ เฉลิมฉลอง และเห็นคุณค่าของความหลากหลาย[2] (1 คร 12:12-14) และทำงานเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเรา ดังนั้นเราจึงขอให้สมาชิกและผู้นำของเราส่งเสริมการรวมตัว[3]และต่อต้านการเหยียดหยามในคริสตจักร สถาบันของเรา และต่อบุตรธิดาทุกคนของพระเจ้า เพราะเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ (กท. 3:26-29; อฟ. 4:1-6) นอกจากนี้เรายังเรียกร้องให้หน่วยงานในคริสตจักรของเราพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก นำนโยบายไปใช้ และสนับสนุนการริเริ่มในท้องถิ่นที่ต่อสู้และพยายามขจัดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมทั้งหมด

ในการให้คำมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ในการรักษาและความปรองดอง ทั้งรายบุคคลและส่วนรวม เราจะประสบกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของอาณาจักรที่จะมาถึง—“ฝูงชนมากมายที่ไม่มีใครนับได้ ของทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกภาษา” (วว. 7: 9, NKJV)—และตระหนักถึงพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่จะรักกันดังที่พระองค์ทรงรักเรา

“และตอนนี้สามสิ่งนี้ยังคงอยู่: ศรัทธา ความหวัง และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด” (1 โครินธ์ 13:13, NIV)

คำแถลงนี้ได้รับการโหวตระหว่างฝ่ายอเมริกาเหนือของคณะกรรมการบริหารคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ในเมืองโคลัมเบีย รัฐแมริแลนด์*

Credit : เว็บยูฟ่าสล็อต